Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu Ogłoszeniowego CoGdzieTanio.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
  2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:

a) rodzaje i zakres usług Serwisu,


b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,


c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,


d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,


e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,


e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,


d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu CoGdzieTanio.pl jest firma AS-TRADE Adam Szczur, Batorego 23/10, 34-100 Wadowice, NIP 5511476479.
 3. Serwis internetowy CoGdzieTanio.pl udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (14, 21, 30, 60, 90 dni).
 4. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.


 

§ 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.

Administrator - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Cennik – ustalone przez CoGdzieTanio.pl opłaty za umieszczanie ogłoszeń w Serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie CoGdzieTanio.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Promocja

przejawiające się w dwóch formach „Ogłoszenia PREMIUM” oraz „Ogłoszenie PREMIUM PLUS”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez www.cogdzietanio.pl

Rejestracja - procedura zakładania konta.

Serwis usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.AkoSoft.pl/ogloszenia/

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.

Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.

§ 3

REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
 3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 5. Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 6. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta. Konto jest usuwane przez administratora serwisu, na wniosek użytkownika, przesłany droga elektroniczną na adres administratora.
 8.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 9. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

  9.1 Prawo wypowiedzenia Użytkownik realizuje w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

  9. 2 Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania.

  9.3 Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

  a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

  b) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, lub szczegółowe regulaminy usług, o których mowa w Regulaminie.


§ 4

DZIAŁANIE SERWISU

 1. Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.
 2. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi 14, 21, 30, 60 lub 90 dni, według wyboru Użytkownika.

 3. Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia:

a) Ogłoszenie PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym;

b) Ogłoszenie PREMIUM PLUS - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej Serwisu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym.

 1. Promocja ogłoszenia jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

 2. Promocja ogłoszenia trwa 14 dni od chwili jej wykupienia.

2. Serwis ogłoszeniowy CoGdzieTanio.pl nie prowadzi sprzedaży produktów i usług reklamowanych przez użytkowników serwisu. Serwis udostępnia strone internetową www.cogdzietanio.pl i służy jedynie do nawiązania kontaktu pomiędzy kupujacym a sprzedawcą, oferentem produktu lub usługi. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym prezentowanej oferty, jakość wykonanej usługi lub zgodność z opisem prezentowanych produktów.

 

§ 5

PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA

 1. Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.

 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia jest mozliwa przelewem na konto firmowe, poprzez płatności online lub sms.

 4. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl

 5. Usługi SMS dostępne są w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne).

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

 2. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 4. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 5. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 6. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.

 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

 3. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

§ 8

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

§ 9

REKLAMA W SERWISIE

 1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.

 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.

 2. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 5. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.

 7. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.

§ 11

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

 2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

 3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

§ 12

REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

 3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:


a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,


b) przedmiot reklamacji,


c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: admin@cogdzietanio.pl,

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Reklama